Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Carien Prince, tevens zaakdoende onder de naam Live it.

1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van diensten en/of producten een en ander in de ruimste zin des woords van mevrouw C.A.A. Prince, tevens zaakdoende onder de naam Live it Advies & Training, hierna verder aan te duiden als ‘Live it’ met derden, hierna verder aan te duiden als ‘opdrachtgever’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2 Alle offertes en aanbiedingen van Live it zijn geheel vrijblijvend. Live it behoudt zich te allen tijde het recht voor om in de offertes wijzigingen aan te brengen.

1.3 De (in de offerte) genoemde of gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijsaanpassingen op grond van gewijzigde prijsbepalende factoren, zulks in de ruimste zin des woords, zijn gedurende een project, waaronder de uitvoering van de verstrekte opdracht wordt verstaan, te allen tijde mogelijk.

1.4 Indien een gegeven opdracht wordt geannuleerd of de onderhandelingen tussen Live it en de (potentiële) opdrachtgever in een dermate ver stadium verkeren dat Live it er in redelijkheid vanuit mocht gaan dat deze tot stand zou komen, is de (potentiële) opdrachtgever gehouden aan Live it alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten, alsmede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade en gederfde winst, te vergoeden.

2. Informatie en instructies van opdrachtgever.

2.1 Opdrachtgever zal Live it steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Live it noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. Opdrachtgever is verplicht zet-, druk- en andere proeven en concepten zorgvuldig op juist- en volledigheid te controleren en zonodig gecorrigeerd aan Live it te retourneren. Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning van de juistheid van de hieraan voorafgegane werkzaamheden van Live it. Door opdrachtgever onopgemerkte onjuist- of onvolledigheden van welke aard dan ook, kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Live it hetgeen eveneens geldt voor afwijkingen tussen proeven en het uiteindelijk geleverde werk, voorzover deze geen c.q. slechts ondergeschikte invloed hebben op de feitelijke gebruikswaarde van het werk.

2.2 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever aan Live it gegevens en/ of materialen zal verstrekken, zullen deze moeten voldoen aan de door Live it aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte specificaties.

2.3 Hoewel Live it een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/ of leveringen in te stemmen welwillend in overweging zal nemen, is Live it nimmer gehouden een dergelijke instemming te doen. Indien uit de vanwege opdrachtgever voorgestelde wijzingen, aanvullingen en correcties meerwerkzaamheden voortkomen, zijn deze niet begrepen in het geoffreerde bedrag en zullen deze werkzaamheden afzonderlijk als zijnde meerwerk in rekening worden gebracht.

3. Levering.

3.1 De door Live it genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan, gaan eerst in na het verkrijgen van alle voor enige levering noodzakelijke gegevens van opdrachtgever en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zullen worden verricht is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden c.q. de levering zullen plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zich voordoet, waardoor een vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van uitvoering van werkzaamheden of levering dienovereenkomstig verschoven. Overschrijding van de door Live it genoemde termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming of opschorting van enige verplichting, welke voor de opdrachtgever uit de betreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks ter beoordeling van Live it, zal deze in nader overleg met opdrachtgever treden.

3.2 Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst verhindert, is Live it bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Overmacht laat evenwel onverlet dat de opdrachtgever verplicht is de geoffreerde kosten van de uitgevoerde (deel)werkzaamheden te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Live it is sprake, indien Live it na het sluiten van deze overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Live it als bij derden, van wie Live it de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Live it ontstaan. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van de op Live it rustende verplichtingen nodige goederen en of diensten van derden.

3.3 Live it en de door haar ingeschakelde derden zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de opdrachtgever en/ of derden in verband met de door Live it geleverde goederen of diensten. Opdrachtgever vrijwaart Live it tegen aanspraken van derden, waaronder aanspraken gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten aangaande door de opdrachtgever verstrekte gegevens, modellen, afbeeldingen en instructies.

3.4 Voor het geval in rechte mocht komen vast te staan dat Live it uit hoofde van een door haar geleverde zaak of dienst wel aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, is Live it nimmer tot meer gehouden dan de vergoeding van de directe schade. In geen geval is Live it gehouden tot de betaling van enige schadevergoeding voor zover die het door opdrachtgever aan Live it in het kader van de door Live it geleverde zaak of dienst betaalde bedrag overstijgt. De aansprakelijkheid van Live it bedraagt ten hoogste € 3.000,-. De schadevergoedingsplicht van Live it is derhalve immer tot dat bedrag beperkt.

3.5 Live it is nimmer aansprakelijk voor enig gebrek dat voortkomt of kleeft aan door derden verrichte werkzaamheden of geleverde zaken, ook niet indien de betreffende derde door Live it is ingeschakeld.

3.6 De door Live it te leveren zaken blijven voor risico van Live it tot het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of door deze ingeschakelde derden zijn overgegaan. Verzending c.q. vervoer van zaken geschiedt steeds voor risico van opdrachtgever, ook als deze nog niet in bezit zijn gesteld.

4. Eigendomsrechten.

4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, behoudt Live it uitdrukkelijk het (intellectuele) eigendomsrecht van de door haar verschafte en/ of geleverde zaken materialen, modellen en auteursrechtelijke werken, leveringen en concepten. Opdrachtgever stemt aldus uitdrukkelijk in met het gebruik van de door Live it verschafte of geleverde zaken door Live it met name ten behoeve van de eigen promotionele activiteiten van Live it. Daarnaast is Live it gerechtigd de naam van opdrachtgever en de aan haar geleverde diensten of zaken te noemen in haar promotionele activiteiten.

4.2 Live it zal nimmer gehouden zijn tot afgifte van haar broncodes/ open bestanden, noch zullen deze aan opdrachtgever worden verstrekt.

4.3 Tot de dag der algehele voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde betalingen behoudt Live it te allen tijde de eigendom van alle adviezen, ontwerpen, teksten, fotografische materialen, artistieke prestaties, beeld- en gegevensdragers, werktekeningen, films en andere publiciteitsmaterialen, zulks in de ruimste zin des woords alsmede door haar geleverde zaken, zulks mede tot zekerheid voor de betaling van al het aan Live it toekomende.

5. Gebruiksrecht opdrachtgever.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het gebruiksrecht van opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal bestaan, wordt opdrachtgever een doorlopend gebruiksrecht verleend met betrekking tot de aan opdrachtgever geleverde zaken of diensten, doch uitsluitend slechts ten behoeve van het door opdrachtgever specifiek aangegeven doel waarvoor de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zonder schriftelijke toestemming van Live it mogen door opdrachtgever niet anders dan voor eigen gebruik, materialen en/ of zaken die door Live it zijn geleverd op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd.

5.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Live it mag het materiaal dat door Live it aan opdrachtgever is verstrekt niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

5.3 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om eigenhandig of door derden wijzigingen in de door Live it geleverde zaken aan te (laten) brengen. Onder het aanbrengen van wijzigingen wordt in dit verband mede verstaan het als basis voor een ander ontwerp te laten dienen van een door Live it vervaardigd product.

6. Betaling

6.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient opdrachtgever een door Live it te bepalen percentage van het te betalen bedrag te voldoen. Betaling van het resterende gedeelte dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

6.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Live it aan te wijzen bank- of girorekening dan wel op een andere door Live it gewenste wijze.

6.3 Indien opdrachtgever niet of niet de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum voldoet, wordt hij of zij geacht in gebreke te zijn en verkrijgt Live it zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, het recht om over het gehele verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% vanaf de vervaldag. Daarnaast is Live it in voorkomend geval gerechtigd om de uitvoering van mogelijke nog ten behoeve van de opdrachtgever lopende projecten op te schorten, dan wel te annuleren. Daarbij behoudt Live it haar recht op betaling van de voor deze projecten overeengekomen betalingen. Verder heeft Live it bij gebreke van tijdige betaling het recht om alle onder de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.

6.4 Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht om enige betaling aan Live it op te schorten of te verrekenen, ook indien zij meent enig recht van reclame te hebben of meent een bedrag van Live it te vorderen te hebben.

7. Ontbinding.

Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die op hem uit deze of enige andere met Live it gesloten overeenkomst voortkomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Live it het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Live it tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Ontbinding zijdens Live it maakt iedere vordering van Live it op opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar. Voor het geval opdrachtgever meent dat Live it tekort komt in de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, zal opdrachtgever Live it daarvan schriftelijk in kennis stellen en haar een redelijke hersteltermijn van tenminste acht dagen gunnen om mogelijke gebreken te herstellen alvorens Live it in verzuim is.

8. Recht- en forumkeuze.

Op alle door Live it te sluiten overeenkomsten is steeds en uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de door Live it te sluiten overeenkomsten mochten ontstaan worden beslecht door de door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant